pregled LIMS

LIMS je najrobusniji, fleksibilniji i najpristupačniji softver za upravljanje uzorcima LIMS za vašu laboratoriju.

LIMS softver koristi se u radu raznovrsnih laboratorija i služi za upisivanje dostavljenih uzoraka, njihovu obradu, distribuciju uzoraka iz prijemnog ureda u laboratorije te među laboratorijsko pretraživanje, ispis radnih naloga i izveštaja o izvršenim pretraživanjima te statističku obradu podataka. Implementacijom sastava uspostavlja se potpuni nadzor na procesima unutar laboratorija te se s lakoćom može aplicirati u svim situacijama koje zahtevaju laboratorijska pretraživanja.

Naš softver LIMS prevazilazi standardno upravljanje laboratorijskim uzorcima, kako bi ponudio veću efikasnost u svim oblastima upravljanja laboratorijom, uključujući:

Upravljanje uzorkom
Upravljanje analizom
Projektni menadžment
Uzorak i raspored zadataka
Primer dizajna i automatizacije toka posla, uključujući:
Primer rasporeda i kreiranja
Uzimanje uzoraka
Zapisnik
Priprema i analiza uzoraka
Validacija uzorka
Fakturisanje
Izveštavanje
Štampanje etiketa i barkodiranje
Osiguranje kvaliteta i kontrola kvaliteta (KA/KC)
Praćenje i upravljanje zalihama laboratorijskih uzoraka
Upravljanje dokumentima
Elektronska laboratorijska sveska
Upravljanje usklađenosti
Revizorski trag i e-potpisi
Analitika
Operativne kontrolne table
Automatsko izveštavanje (jednostavno do veoma složeno)
Analiza trenda

 

Dugoročna Investicija

Saznajte zašto laboratorije koje prelaze na LIMS rešenja obično vide povraćaj ulaganja za 1-3 godine. Kada dolazite iz okruženja ručnog papira, prvi veliki rezultati se vidi za godinu dana ili manje. 

Potpuna digitalizacija samog LIMS sistema.

 
Šta treba uzeti u obzir pri izboru softvera za upravljanje laboratorijskim uzorcima

Nakon što razumeju mogućnosti LIMS softvera, menadžeri laboratorije moraju razlikovati koji sistem je pravi za njihove operacije. LIMS softverski tim je sastavio listu faktora koje treba uzeti u obzir prilikom razmatranja softvera za upravljanje uzorcima kako biste mogli da donesete najbolju odluku.

Laboratorije mogu da povećaju efikasnost laboratorije implementacijom namenskog softvera za upravljanje uzorcima u laboratoriji koji je prilagođen njihovoj određenoj laboratoriji. Ovi sistemi za praćenje laboratorijskih uzoraka poboljšavaju laboratorijske tokove rada, optimizuju procese testiranja, smanjuju greške u obradi i proizvode ponovljive i pouzdane rezultate. Ne samo da je softver za upravljanje uzorcima od pomoći za tradicionalne laboratorijske funkcije, on je od ključnog značaja za organizacije koje ulažu u prelaznu i kolaborativnu proizvodnju i istraživanje.

Praćenje i upravljanje inventarom laboratorijskih uzoraka omogućava ovim organizacijama da prikupljaju uzorke sa većim integritetom. Takođe povećava sposobnost laboratorije da dosledno reprodukuje pouzdane rezultate testa.

Većina laboratorija razume važnu ulogu koju profesionalni softver za upravljanje igra u njihovim laboratorijskim sistemima. Međutim, malo njih zna detalje koji stoje iza standardizacije tokova posla. Kako možete odabrati pravi softver za upravljanje uzorcima za vaše laboratorijske operacije?

 

Prednosti LIMS softvera

Povraćaj ulaganja LIMS softvera je tako visok (i tako brzo postignut) zbog višestrukih prednosti koje ovo digitalno rešenje nudi. Evo najistaknutijih prednosti koje naše laboratorije pronalaze nakon usvajanja softvera LIMS.

 
Povećana produktivnost

Povećana produktivnost resursa je istaknuta prednost i vidljiva je u skoro svakom aspektu LIMS-a. Ovo je posebno tačno ako trenutno koristite papirne ili Ekcel tabele.

U praksi se vidi da u proseku 50%-70% povećanje produktivnosti u laboratoriji. Povećana produktivnost se postiže malim poboljšanjima, kao što je primena barkodiranja kako bi se smanjilo vreme potrebno za unos podataka. Takođe se postiže velikim poboljšanjima, kao što je smanjenje vremena potrebnog za pripremu revizije sa nedelja na samo sate.

Svaka funkcija navedena u našim „Ključnim mogućnostima“ ranije ima neku priliku za povećanje produktivnosti, pomažući vam da uradite više uz manje vremena i manje troškova.

 
Poboljšan kvalitet i bezbednost podataka

Laboratorije generišu i upravljaju velikim količinama podataka. Na primer, jedan uzorak može zahtevati više analiza. Svaka analiza može testirati više uzoraka. Ovaj obrazac može rezultirati stotinama rezultata ili drugih tačaka podataka koje treba uneti u sistem. Međutim, kroz jednostavnu integraciju sa instrumentom, stotine ili hiljade elemenata podataka mogu se automatski učitati u sistem. Brži i tačniji unos podataka (koji eliminiše „korisničku grešku“) omogućava brže donošenje odluka.

Sigurnost podataka je najvažnija za svaki uspešan LIMS softver. Dodatni bezbednosni protokoli garantuju da ispunjavate ili premašite usaglašenost sa regulativom industrije (ISO 17025, između ostalog) u obliku „Revizijske staze“ koja prati sve promene podataka.

Trag revizije LIMS prati:

– ko je uneo ili promenio podatke
– kada su podaci uneti ili uređeni
– zašto su podaci promenjeni

Takođe zadržava istoriju podataka tako da korisnici mogu da vide kako su se vrednosti podataka menjale tokom vremena i zašto.
Smanjen gubitak zaposlenih i veće zadovoljstvo poslom.

Kada su zaposleni produktivniji i mogu da smanje zadatke koji se ponavljaju ili popravljaju, osećaju se uspešnije i nalaze više zadovoljstva na poslu.

LIMS takođe može pomoći kada postoji fluktuacija u laboratoriji tako što smanjuje količinu vremena koje je potrebno za prijem novog zaposlenog. Postavljanjem podataka od kraja do kraja i povećanjem efikasnosti kroz automatizaciju, zaposleni mogu lakše da nauče funkcije posla uz poboljšanje međusobne saradnje i komunikacije.

 
Smanjeni troškovi

Ukupna povećana efikasnost ima direktne uštede. Ako se troškovi mogu istovremeno održavati ili čak smanjiti, mogu se postići veće profitne marže.

 

 
Povećani prihod

LIMS može izazvati direktno povećanje prihoda, posebno kod laboratorija koje naplaćuju svoje usluge. Ako laboratorija može da poveća svoju propusnost, povećaće i prihod. Za mnoge industrije, LIMS je ključni deo proizvodnog procesa ili ključni alat u procesu istraživanja i razvoja, od kojih oba pokreću prihod. Biti u stanju da brže identifikuje trendove, dobre ili loše, može uštedeti prihod od grešaka u procesu proizvodnje i identifikovati mogućnosti na osnovu rezultata testiranja.

Pojednostavljeno upravljanje zalihama ne samo da štedi vreme, već može da spreči skupe greške i da vam pomogne da izbegnete manjak zaliha.

Laboratorijski uzorci se mogu čuvati u širokom spektru kontejnera, uključujući različite marke i veličine epruveta, ploča sa više bunara, boca, blokova i mikroskopskih stakala. Kada upravljaju inventarom uzoraka, menadžeri laboratorije moraju pratiti ključne informacije kao što su ID uzorka, zapremina i koncentracija. Oni takođe moraju odrediti vrstu posude koja je potrebna za skladištenje uzorka.